1. <strong id="kdoyu"><span id="kdoyu"></span></strong>
     <tt id="kdoyu"></tt>
    2. <rt id="kdoyu"></rt>
     <rt id="kdoyu"></rt><tt id="kdoyu"></tt>
    3. <rp id="kdoyu"><menu id="kdoyu"></menu></rp>

     首頁

     波蘭

     2014年10月20日
     1

     高等教育體制簡介

     波蘭高等教育包括三個階段的學習,第一階段本科教育,學制6-8個學期,授予學士學位;第二階段碩士教育,學制3-4個學期,授予碩士學位;第三階段博士教育,學制6-8個學期,授予博士學位。還有一種長周期學習,即本碩連讀項目,學制為10-12個學期,授予碩士學位。

     波蘭高等教育機構依據《高等教育法》(2005年7月27日頒布實施)設立。根據該法規定,公立高等教育機構的設立、撤銷、合并或更名,須經國會法案批準;非公立高等教育機構的設立和學位授予,則須經主管高等教育的科學和高等教育部長批準。波蘭高等教育機構是歐洲學分轉換體系(ECTS)成員。外國學生在波蘭高等教育機構取得的ECTS學分可以得到其他ECTS成員國的認可。大多數波蘭高等教育機構提供英語授課。

     波蘭認證委員會(Polish Accreditation Committee)負責對波蘭高等教育機構的教學質量進行監督。委員會的宗旨是督促波蘭高等教育機構(公立和非公立)改進教學質量,提高教學標準,以達到歐洲和全球先進水平。委員會還對高等教育機構實施學術質量評估,如果得出負面評價,科學和高等教育部長有權撤銷或中止其進行研究的權利。

     2

     名單

     (一)綜合大學

     1、 學校名稱:Uniwersytet Warszawski

     英文譯名:University of Warsaw

     中文譯名:華沙大學

     官方網址:www.uw.edu.pl

     備注:

     2、 學校名稱:Uniwersytet w Bia?ymstoku

     英文譯名:University of Bialystok

     中文譯名:比亞威斯托克大學

     官方網址:www.uwb.edu.pl

     備注:

     3、 學校名稱:Uniwersytet Gdański

     英文譯名:University of Gdansk

     中文譯名:格但斯克大學

     官方網址:www.univ.gda.pl

     備注:

     4、 學校名稱:Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

     英文譯名:Adam Mickiewicz University in Poznan

     中文譯名:波茲南密茨凱維奇大學

     官方網址:www.amu.edu.pl

     備注:

     5、 學校名稱:Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

     英文譯名:Jagiellonian University in Cracow

     中文譯名:雅蓋隆大學

     官方網址:www.uj.edu.pl

     備注:

     6、 學校名稱:Uniwersytet ?ódzki

     英文譯名:University of Lodz

     中文譯名:羅茲大學

     官方網址:www.uni.lodz.pl

     備注:

     7、 學校名稱:Uniwersytet Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie

     英文譯名:Maria Curie- Sklodowska University in Lublin

     中文譯名:居里夫人大學

     官方網址:www.umcs.lublin.pl

     備注:

     8、 學校名稱:Uniwersytet Miko?aja Kopernika w Toruniu

     英文譯名:Nicolaus Copernicus University in Torun

     中文譯名:托倫哥白尼大學

     官方網址:www.umk.pl

     備注:

     9、 學校名稱:Uniwersytet Opolski

     英文譯名:University of Opole

     中文譯名:奧波萊大學

     官方網址:www.uni.opole.pl

     備注:

     10、 學校名稱:Uniwersytet Szczeciński

     英文譯名:University of Szczecin

     中文譯名:什切青大學

     官方網址:www.us.szc.pl

     備注:

     11、 學校名稱:Uniwersytet ?l?ski w Katowicach

     英文譯名:University of Silesia in Katowice

     中文譯名:卡托維茲西里西亞大學

     官方網址:www.us.edu.pl

     備注:

     12、 學校名稱:Uniwersytet Rzeszowski

     英文譯名:University of Rzeszow

     中文譯名:熱舒夫大學

     官方網址:www.univ.rzeszow.pl

     備注:

     13、 學校名稱:Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

     英文譯名:University of Warmia and Mazury in Olsztyn

     中文譯名:奧爾什丁瓦爾米亞瑪祖里大學

     官方網址:www.uwm.edu.pl

     備注:

     14、 學校名稱:Uniwersytet Wroc?awski

     英文譯名:University of Wroclaw

     中文譯名:弗羅茨瓦夫大學

     官方網址:www.uni.wroc.pl

     備注:

     15、 學校名稱:Uniwersytet Kardyna?a Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

     英文譯名:Cardinal Stefan Wyszynski University

     中文譯名:華沙維申斯基紅衣主教大學

     官方網址:www.uksw.edu.pl

     備注:

     16、 學校名稱:Uniwersytet Zielonogórski

     英文譯名:University of Zielona Gora

     中文譯名:綠山大學

     官方網址:www.uz.zgora.pl

     備注:

     17、 學校名稱:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw?a II w Lublinie

     英文譯名:John Paul II Catholic University of Lublin

     中文譯名:盧布林天主教大學

     官方網址:www.kul.lublin.pl

     備注:

     18、 學校名稱:Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

     英文譯名:Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

     中文譯名:比得哥熙卡基米日維爾基大學

     官方網址:www.ukw.edu.pl

     備注:

     (二)技術大學

     1、 學校名稱:Politechnika Warszawska

     英文譯名:Warsaw University of Technology

     中文譯名:華沙技術大學

     官方網址:www.pw.edu.pl

     備注:

     2、 學校名稱:Politechnika Bia?ostocka

     英文譯名:Bialystok University of Technology

     中文譯名:比亞威斯托克技術大學

     官方網址:www.pb.edu.pl

     備注:

     3、 學校名稱:Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej

     英文譯名:University of Bielsko-Biala

     中文譯名:別耳斯科-比亞瓦技術人文學院

     官方網址:www.ath.bielsko.pl

     備注:

     4、 學校名稱:Politechnika Cz?stochowska

     英文譯名:Czestochowa University of Technology

     中文譯名:琴希托霍瓦技術大學

     官方網址:www.pcz.pl

     備注:

     5、 學校名稱:Politechnika Gdańska

     英文譯名:Gdansk University of Technology

     中文譯名:格但斯克技術大學

     官方網址:www.pg.gda.pl

     備注:

     6、 學校名稱:Politechnika ?l?ska

     英文譯名:Silesian University of Technology

     中文譯名:西里西亞技術大學(格利維策)

     官方網址:www.polsl.pl

     備注:

     7、 學校名稱:Politechnika ?wi?tokrzyska w Kielcach

     英文譯名:Kielce University of Technology

     中文譯名:凱爾采技術大學

     官方網址:www.tu.kielce.pl

     備注:

     8、 學校名稱:Politechnika Krakowska im. Tadeusza Ko?ciuszki

     英文譯名:Tadeusz Kosciuszko Cracow University of Technology

     中文譯名:克拉科夫技術大學

     官方網址:www.pk.edu.pl

     備注:

     9、 學校名稱:Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie

     英文譯名:AGH University of Science and Technology

     中文譯名:克拉科夫AGH科技大學

     官方網址:www.agh.edu.pl

     備注:

     10、 學校名稱:Politechnika Lubelska

     英文譯名:Lublin University of Technology

     中文譯名:盧布林技術大學

     官方網址:www.pollub.pl

     備注:

     11、 學校名稱:Politechnika ?ódzka

     英文譯名:Lodz University of Technology

     中文譯名:羅茲技術大學

     官方網址:www.p.lodz.pl

     備注:

     12、 學校名稱:Politechnika Opolska

     英文譯名:Opole University of Technology

     中文譯名:奧波萊技術大學

     官方網址:www.po.opole.pl

     備注:

     13、 學校名稱:Politechnika Poznańska

     英文譯名:Poznan University of Technology

     中文譯名:波茲南技術大學

     官方網址:www.put.edu.pl

     備注:

     14、 學校名稱:Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pu?askiego w Radomiu

     英文譯名:Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

     中文譯名:拉多姆技術與人文大學

     官方網址:www.uniwersytetradom.pl

     備注:

     15、 學校名稱:Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ?ukasiewicza

     英文譯名:Rzeszow University of Technology

     中文譯名:熱舒夫技術大學

     官方網址:www.prz.rzeszow.pl

     備注:

     16、 學校名稱:Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

     英文譯名:West Pomeranian University of Technology in Szczecin

     中文譯名:西波美拉尼亞技術大學

     官方網址:www.zut.edu.pl

     備注:

     17、 學校名稱:Politechnika Wroc?awska

     英文譯名:Wroclaw University of Technology

     中文譯名:弗羅茨瓦夫技術大學

     官方網址:www.pwr.wroc.pl

     備注:

     18、 學校名稱:Politechnika Koszalińska

     英文譯名:Koszalin University of Technology

     中文譯名:科沙林技術大學

     官方網址:www.tu.koszalin.pl

     備注:

     (三)體育大學

     1、 學校名稱:Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

     英文譯名:Jedrzej Sniadecki Academy of Physical Education and Sport in Gdansk

     中文譯名:格但斯克體育學院

     官方網址:www.awf.gda.pl

     備注:

     2、 學校名稱:Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

     英文譯名:Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice

     中文譯名:卡托維茲體育學院

     官方網址:www.awf.katowice.pl

     備注:

     3、 學校名稱:Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

     英文譯名:University School of Physical Education in Cracow

     中文譯名:克拉科夫體育學院

     官方網址:www.awf.krakow.pl

     備注:

     4、 學校名稱:Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

     英文譯名:University School of Physical Education in Poznan

     中文譯名:波茲南體育學院

     官方網址:www.awf.poznan.pl

     備注:

     5、 學校名稱:Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi?sudskiego w Warszawie

     英文譯名:Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw

     中文譯名:華沙體育學院

     官方網址:www.awf.edu.pl

     備注:

     6、 學校名稱:Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc?awiu

     英文譯名:University School of Physical Education in Wroclaw

     中文譯名:弗羅茨瓦夫體育學院

     官方網址:www.aef.wroc.pl

     備注:

     (四)醫科大學

     1、 學校名稱:Uniwersytet Medyczny w Bia?ymstoku

     英文譯名:Medical University of Bialystok

     中文譯名:亞威斯托克醫科大學

     官方網址:www.amb.edu.pl

     備注:

     2、 學校名稱:Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

     英文譯名:Nicolaus Copernicus University – Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz

     中文譯名:哥白尼醫科大學

     官方網址:www.amb.bydgoszcz.pl

     備注:

     3、 學校名稱:Gdański Uniwersytet Medyczny

     英文譯名:Medical University of Gdansk

     中文譯名:格但斯克醫科大學

     官方網址:www.amg.gda.pl

     備注:

     4、 學校名稱:?l?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

     英文譯名:Medical University of Silesia

     中文譯名:西里西亞醫科大學

     官方網址:www.slam.katowice.pl

     備注:

     5、 學校名稱:Uniwersytet Medyczny w Lublinie

     英文譯名:Medical University of Lublin

     中文譯名:盧布林醫科大學

     官方網址:www.umlub.pl

     備注:

     6、 學校名稱:Uniwersytet Medyczny w ?odzi

     英文譯名:Medical University of Lodz

     中文譯名:羅茲醫科大學

     官方網址:www.umed.pl

     備注:

     7、 學校名稱:Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

     英文譯名:Poznan University of Medical Sciences

     中文譯名:波茲南醫科大學

     官方網址:www.amp.edu.pl

     備注:

     8、 學校名稱:Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

     英文譯名:Pomeranian Medical University

     中文譯名:波莫瑞醫科大學

     官方網址:www.pam.szczecin.pl

     備注:

     9、 學校名稱:Warszawski Uniwersytet Medyczny

     英文譯名:Medical University of Warsaw

     中文譯名:華沙醫科大學

     官方網址:www.wum.edu.pl

     備注:

     10、 學校名稱:Uniwersytet Medyczny im. Piastów ?l?skich we Wroc?awiu

     英文譯名:Wroclaw Medical University

     中文譯名:弗羅茨瓦夫醫科大學

     官方網址:www.am.wroc.pl

     備注:

     11、 學校名稱:Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

     英文譯名:Jagiellonian University Medical College in Cracow

     中文譯名:克拉科夫雅蓋隆大學醫學院

     官方網址:www.cm-uj.krakw.pl

     備注:

     (五)經濟大學

     1、 學校名稱:Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

     英文譯名:University of Economics in Katowice

     中文譯名:卡特維茲經濟大學

     官方網址:www.ue.katowice.pl

     備注:

     2、 學校名稱:Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

     英文譯名:Cracow University of Economics

     中文譯名:克拉科夫經濟大學

     官方網址:www.uek.krakow.pl

     備注:

     3、 學校名稱:Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

     英文譯名:Poznan University of Economics

     中文譯名:波茲南經濟大學

     官方網址:www.ue.poznan.pl

     備注:

     4、 學校名稱:Szko?a G?ówna Handlowa w Warszawie

     英文譯名:Warsaw School of Economics

     中文譯名:華沙經濟學院

     官方網址:www.sgh.waw.pl

     備注:

     5、 學校名稱:Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc?awiu

     英文譯名:Wroclaw University of Economics

     中文譯名:弗羅茨瓦夫經濟大學

     官方網址:www.ue.wroc.pl

     備注:

     (六)藝術學院

     1、 學校名稱:Akademia Sztuk Pi?knych w Gdańsku

     英文譯名:Academy of Fine Arts in Gdansk

     中文譯名:格但斯克美術學院

     官方網址:www.asp.gda.pl

     備注:

     2、 學校名稱:Akademia Sztuk Pi?knych w Katowicach

     英文譯名:Academy of Fine Arts in Katowice

     中文譯名:卡托維茲美術學院

     官方網址:www.asp.katowice.pl

     備注:

     3、 學校名稱:Akademia Sztuk Pi?knych im. Jana Matejki w Krakowie

     英文譯名:Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow

     中文譯名:克拉科夫美術學院

     官方網址:www.asp.krakow.pl

     備注:

     4、 學校名稱:Akademia Sztuk Pi?knych im. W?adys?awa Strzemińskiego w ?odzi

     英文譯名:Strzeminski Academy of Arts Lodz

     中文譯名:羅茲斯特熱敏斯基美術學院

     官方網址:www.asp.lodz.pl

     備注:

     5、 學校名稱:Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

     英文譯名:University of Arts in Poznan

     中文譯名:波茲南藝術大學

     官方網址:www.uap.edu.pl

     備注:

     6、 學校名稱:Akademia Sztuk Pi?knych w Warszawie

     英文譯名:Academy of Fine Arts in Warsaw

     中文譯名:華沙美術學院

     官方網址:www.asp.waw.pl

     備注:

     7、 學校名稱:Akademia Sztuk Pi?knych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc?awiu

     英文譯名:Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw

     中文譯名:弗羅茨瓦夫藝術與設計學院

     官方網址:www.asp.wroc.pl

     備注:

     8、 學校名稱:Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

     英文譯名:Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz

     中文譯名:比得哥熙音樂學院

     官方網址:www.amuz.bydgoszcz.pl

     備注:

     9、 學校名稱:Akademia Muzyczna im. Stanis?awa Moniuszki w Gdańsku

     英文譯名:Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdansk

     中文譯名:格但斯克音樂學院

     官方網址:www.amuz.gda.pl

     備注:

     10、 學校名稱:Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

     英文譯名:The Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice

     中文譯名:卡特維茲音樂學院

     官方網址:www.am.katowice.pl

     備注:

     11、 學校名稱:Akademia Muzyczna w Krakowie

     英文譯名:Academy of Music in Cracow

     中文譯名:克拉科夫音樂學院

     官方網址:www.amuz.krakow.pl

     備注:

     12、 學校名稱:Akademia Muzyczna im. Gra?yny i Kiejstuta Bacewiczów w ?odzi

     英文譯名:Grazyna and Kiejstut Bacewicz Academy of Music in Lodz

     中文譯名:羅茲音樂學院

     官方網址:www.amuz.lodz.pl

     備注:

     13、 學校名稱:Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

     英文譯名:Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznan

     中文譯名:波茲南音樂學院

     官方網址:www.amuz.edu.pl

     備注:

     14、 學校名稱:Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

     英文譯名:Frederic Chopin University of Music in Warsaw

     中文譯名:華沙肖邦音樂大學

     官方網址:www.chopin.edu.pl

     備注:

     15、 學校名稱:Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wroc?awiu

     英文譯名:Karol Lipinski Academy of Music in Wroclaw

     中文譯名:利平斯基音樂學院

     官方網址:www.amuz.wroc.pl

     備注:

     16、 學校名稱:Państwowa Wy?sza Szko?a Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

     英文譯名:Ludwik Solski Academy for the Dramatic Arts

     中文譯名:國家克拉科夫戲劇藝術學院

     官方網址:www.pwst.krakow.pl

     備注:

     17、 學校名稱:Państwowa Wy?sza Szko?a Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w ?odzi

     英文譯名:Polish National Film, Television and Theatre School in Lodz

     中文譯名:波蘭電影與戲劇藝術學院

     官方網址:www.filmschool.lodz.pl

     備注:

     18、 學校名稱:Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

     英文譯名:Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw

     中文譯名:華沙藝術戲劇學院

     官方網址:www.at.edu.pl

     備注:

     (七)農業大學

     1、 學校名稱:Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko???taja w Krakowie

     英文譯名:University of Agriculture in Cracow

     中文譯名:克拉科夫農業大學

     官方網址:www.ur.krakow.pl

     備注:

     2、 學校名稱:Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

     英文譯名:University of Life Sciences in Lublin

     中文譯名:盧布林生命科學大學

     官方網址:www.up.lublin.pl

     備注:

     3、 學校名稱:Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

     英文譯名:Poznan University of Life Sciences

     中文譯名:波茲南生命科學大學

     官方網址:www.up.poznan.pl

     備注:

     4、 學校名稱:Szko?a G?ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

     英文譯名:Warsaw University of Life Sciences - SGGW

     中文譯名:華沙生命科學大學

     官方網址:www.sggw.pl

     備注:

     5、 學校名稱:Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc?awiu

     英文譯名:Wroclaw University of Environmental and Life Sciences

     中文譯名:弗羅茨瓦夫環境與生命科學大學

     官方網址:www.up.wroc.pl

     備注:

     6、 學校名稱:Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i J?drzeja ?niadeckich w Bydgoszczy

     英文譯名:University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz

     中文譯名:比得哥什技術與生命科學大學

     官方網址:www.utp.edu.pl

     備注:

     7、 學校名稱:Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

     英文譯名:Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

     中文譯名:謝德爾策人文與生命科學大學

     官方網址:www.uph.edu.pl

     備注:

     (八)教育大學

     1、 學校名稱:Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

     英文譯名:Maria Grzegorzewska Academy of Special Education

     中文譯名:華沙特殊教育學院

     官方網址:www.aps.edu.pl

     備注:

     2、 學校名稱:Akademia im. Jana D?ugosza w Cz?stochowie

     英文譯名:Jan Dlugosz University in Czestochowa

     中文譯名:琴斯托霍瓦師范大學

     官方網址:www.ajd.czest.pl

     備注:

     3、 學校名稱:Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

     英文譯名:Jan Kochanowski University in Kielce

     中文譯名:凱爾采師范大學

     官方網址:www.ujk.edu.pl

     備注:

     4、 學校名稱:Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

     英文譯名:Pedagogical University of Cracow

     中文譯名:克拉科夫師范大學

     官方網址:www.up.krakow.pl

     備注:

     5、 學校名稱:Akademia Pomorska w S?upsku

     英文譯名:Pomeranian University in Slupsk

     中文譯名:斯烏普斯克波莫瑞師范大學

     官方網址:www.apsl.edu.pl

     備注:

     (九)海事大學

     1、 學校名稱:Akademia Morska w Gdyni

     英文譯名:Gdynia Maritime University

     中文譯名:格的尼亞海事大學

     官方網址:www.am.gdynia.pl

     備注:

     2、 學校名稱:Akademia Morska w Szczecinie

     英文譯名:Maritime University of Szczecin

     中文譯名:什切青海事大學

     官方網址:www.am.szczecin.pl

     備注:

     (十)非公立大學        (此類大學為新增,中文譯名為波方提供)

     1、 學校名稱:Wy?sza Szko?a Biznesu w D?browie Górniczej

     英文譯名:Academy of Business in Dabrowa Gornicza

     中文譯名:棟布羅瓦古爾尼恰商學院

     官方網址:www.wsb.edu.pl

     備注:

     2、 學校名稱:Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

     英文譯名:Andrzej Frycz Modrzewski Cracow University

     中文譯名:克拉科夫ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI大學

     官方網址:www.ka.edu.pl

     備注:

     3、 學校名稱:Collegium Civitas w Warszawie

     英文譯名:Collegium Civitas in Warsaw

     中文譯名:華沙CIVITAS學院

     官方網址:www.civitas.edu.pl

     備注:

     4、 學校名稱:Górno?l?ska Wy?sza Szko?a Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

     英文譯名:Katowice School of Economics

     中文譯名:上西里西亞經濟學院

     官方網址:www.gwsh.pl

     備注:

     5、 學校名稱:Akademia Leona Ko?mińskiego w Warszawie

     英文譯名:Kozminski University in Warsaw

     中文譯名:華沙科依敏斯基大學

     官方網址:www.kozminski.edu.pl

     備注:

     6、 學校名稱:Uczelnia ?azarskiego w Warszawie

     英文譯名:Lazarski University in Warsaw

     中文譯名:華沙LAZARSKI大學

     官方網址:www.lazarski.pl

     備注:

     7、 學校名稱:Pedagogium Wy?sza Szko?a Nauk Spo?ecznych w Warszawie

     英文譯名:Pedagogium The College of Social Sciences in Warsaw

     中文譯名:華沙PEDAGOGIUM社會科學學院

     官方網址:www.pedagogium.pl

     備注:

     8、 學校名稱:Wy?sza Szko?a Filologiczna we Wroc?awiu

     英文譯名:Philological School of Higher Education in Wroclaw

     中文譯名:弗羅茨瓦夫外國語學院

     官方網址:www.wsf.edu.pl

     備注:

     9、 學校名稱:Akademia Finansów i Biznesu Vistula

     英文譯名:Vistula University in Warsaw

     中文譯名:華沙VISTULA大學

     官方網址:www.vistula.edu.pl

     備注:

     10、 學校名稱:Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pu?tusku

     英文譯名:Pultusk Academy of Humanities

     中文譯名:普烏圖斯克人文學院

     官方網址:www.wsh.edu.pl

     備注:

     11、 學校名稱:Wy?sza Szko?a Prawa i Administracji w Przemy?lu

     英文譯名:School of Law and Public Administration in Przemysl

     中文譯名:普熱梅希爾法律與公共行政學學院

     官方網址:www.wspia.eu

     備注:

     12、 學校名稱:Wy?sza Szko?a Zarz?dzania Marketingowego i J?zyków Obcych w Katowicach

     英文譯名:Silesian School of Economics and Languages

     中文譯名:卡特維茲行銷管理與外國語學院

     官方網址:www.gallus.pl

     備注:

     13、 學校名稱:Spo?eczna Akademia Nauk z siedzib? w ?odzi

     英文譯名:Social Sciences Academy in Lodz

     中文譯名:羅茲社會科學學院

     官方網址:www.lodz.spoleczna.pl

     備注:

     14、 學校名稱:Wy?sza Szko?a Finansów i Zarz?dzania w Warszawie

     英文譯名:University of Finance and Management in Warsaw

     中文譯名:華沙金融與管理大學

     官方網址:www.vizja.pl

     備注:

     15、 學校名稱:Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w ?odzi

     英文譯名:University of Humanities and Economics in Lodz

     中文譯名:羅茲人文與經濟院校

     官方網址:www.ahe.lodz.pl

     備注:

     16、 學校名稱:Dolno?l?ska Szko?a Wy?sza z siedzib? we Wroc?awiu

     英文譯名:University of Lower Silesia

     中文譯名:下西里西亞院校

     官方網址:www.dsw.edu.pl

     備注:

     17、 學校名稱:SWPS Uniwersystet Humanistycznospoleczny

     英文譯名:University of Social Sciences and Humanities in Warsaw

     中文譯名:華沙人文社科大學

     官方網址:www.swps.pl

     備注:

     18、 學校名稱:Wy?sza Szko?a Informatyki i Zarz?dzania z siedzib? w Rzeszowie

     英文譯名:University of Information Technology and Management in Rzeszow

     中文譯名::熱舒夫信息與管理高等學校

     官方網址:https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Strony/WSIiZ.aspx

     備注:

     關于我們  聯系我們  咨詢回復  總編介紹   網站地圖  京ICP備05082117號

     版權所有:教育部教育涉外監管信息網 本網站由中國教育和科研計算機網制作維護,保留所有權利。未經允許不得復制、鏡像。

     京公網安備 11010802021196號    網站標識碼:BM05000005
     乐盈在线彩票 www.hazoheng.com:吉木乃县| www.nightsailer.com:武安市| www.chinese-india.com:河间市| www.1314xing.com:双峰县| www.rbxlw.cn:沅江市| www.suprasneakersbuy.com:越西县| www.busybeesflorist.com:巨鹿县| www.homeworkoutsforseniors.com:临漳县| www.votegregwalker.com:保山市| www.rippan.com:敦化市| www.jjyjs.com:乌鲁木齐县| www.sujokcenter.com:夏河县| www.4008557888.com:荥阳市| www.altahrirtv.com:云龙县| www.hg79456.com:武乡县| www.wqqnw.com:扬州市| www.summeranciationalize.com:昌都县| www.tmhatter.com:昌都县| www.elmasseker.com:榆林市| www.aljammali.com:屯留县| www.gibraltarrocktours.com:柘荣县| www.zybolimian888.com:永定县| www.beeyourlashes.com:襄汾县| www.52okcar.com:志丹县| www.r3diamonds.com:皋兰县| www.thuebannhadat.net:霍城县| www.dengfuwu.com:县级市| www.12580lv.com:江都市| www.thevargasgroup.net:宁蒗| www.zyjymy.com:泸州市| www.nyrha.com:临西县| www.foorat.com:绥芬河市| www.petrilampela.net:潜山县| www.mp337.com:同心县| www.artearredofiorita.com:武鸣县| www.createhealthyhome.com:黑河市| www.absabsolutely.com:洪湖市| www.n6768.com:大英县| www.youjiao2.com:边坝县| www.mobkar.com:英吉沙县| www.amzabawki.com:丰镇市| www.sproutstudio.net:淮南市| www.baby-photos.net:徐州市| www.karolak-k.com:北宁市| www.findnewyorkclubs.com:南投县| www.463507.com:会泽县| www.m6885.com:嘉禾县| www.hg29789.com:临沭县| www.cp6782.com:萝北县| www.cp1107.com:丰原市| www.jhgkip.com:垦利县| www.pmw2bol.com:收藏| www.mdgc360.com:灌南县| www.sz-sg.com:柳州市| www.www-81189.com:朝阳区| www.wwwhg8682.com:岳西县| www.weekdigital.com:措美县| www.acoreder.com:武强县| www.ahmaj.com:安西县| www.barcelona-taxis.com:镇坪县| www.mahzarxp.com:石嘴山市| www.dma-chap8.com:出国| www.ynthp.com:会宁县| www.czjyhl-sy.com:潼关县| www.jisemm.com:夹江县| www.bristoldoors.net:郁南县| www.madinafrica.com:响水县| www.028tanlou.com:灵武市| www.myumldesigner.com:吴旗县| www.conet-working.com:十堰市| www.paknts.com:景洪市| www.rlphw.cn:安陆市| www.lzxingcheng.com:大连市| www.northgateterrace.org:英德市| www.mikeharris-em.com:霍林郭勒市| www.love0534.com:康定县| www.faribaba.com:通辽市| www.abtqq.com:阿克陶县| www.290428.com:新竹市| www.cigdemyartasi.com:沂南县| www.wdxshop.com:龙里县| www.estadonacionalespanol.com:仙桃市| www.yomuca.com:盐城市| www.urethritis.org:临汾市|